تبلیغات
تظاهرات پیروی ازمنجی بشر - پاسخ به سوال 7

پاسخ به سوال 7 |

 

سلام:

جواب به این سوال حکمت الهی را بیان میکند که انسان را دچار سر در گمی نکند.بنا به این گفته

که اگر غسل را به ترتیب اجرا نکنیم انسان دچار سردرگمی میشود که ابتدا از کجا شروع کند و یا

اینکه کجاهارا پاک کرده و کجا ها باقی مانده.این امر از نشانه های لطف الهی است بر چهره ی

خطا کار انسان که اورا راهنمایی کند بر امری درست و بی نقص.

اصلی که بر گرفتن وضو گفته شده و ترتیب وضو گرفتن را بر این ایین گمان نموده اند که :

ابتدا شستن صورت: چشمان را پاک میکنیم از بدی ها و بار دومی که اب میزنیم انها را پاک تر از

پاک میکنیم برای امر نیک

شستن دستها: دستان را پاک میکنیم از هرانچه با انها گناه کردیم و دور میشویم از هر انچه بر ما

عذاب اور است

مسح سر: فکر را سوق میدهیم به انچه بهتر است در پیشگاه الهی و عقل را مجبور به انجام

وظیفه میکنیم که دستور رفتن به سمت کار خدایی را امر کند

مسح پا: پاها را پاک میکنیم برای ان چیز نیکی که عقل و فکر بر ما امر نموده و پاها را پاک

میکنیم تا در رفتن به سمت خوبی ها با پاکی قدم بر داریم.

این  تفکراتی است که با احساسات پاک بر انگیخته میگردد و منجر به بیاناتی ملیح میگردد که

انسان را تکان میدهد.


نوشته شده توسط مسلمان باش در [fulldate] و ساعت 10:08 ب.ظ