تبلیغات
تظاهرات پیروی ازمنجی بشر - پاسخ به سوال 11

پاسخ به سوال 11 |

سلام:

این سوال درواقع اشتباه بسیاری از خدا دوستان هست که این تقابلات را مضامین واجبات

میکنند.داشتیم کسی را که یک بار نماز جماعت میخواند و دوماه خود را از نماز معاف میکرد و

دلیل خود را بر ارزش نماز جماعت میدانست.باید بگم که سخت در اشتباه هستید کسانی که بر این

باورند.

جزا و پاداش هر عملی مختص آن عمل است و نیک و بد هر کس را برای خودش میگذاریم.

بنا به این فرموده باید گفت که این تمثیل ها فقط برای این است که انسان ارزش نماز جماعت یا

روزه یا احترام به پدر و مادر را بداند نه اینکه خود را مبرا کند از انچه بر گردنش است.به فرض

اگر کسی یک نماز جماعت خواندو توقع هفتاد نماز فردی را داشت و روزهای دیگر نخواند وظایف

خود را سبک شمرده و بازخواست خواهد شد.چه نیک بود اگر هفتاد روزی را که به هوای نماز

جماعت، نماز فردی خود را هم نخواند اگر این هفتاد روز نماز جماعت میخواند چه گنجی از ثواب

نصیبش میگشت تنها دلیل ذکر این تشابهات مبالغه ای و بزرگ شده بر ارزش عملی است که انجام

میدهیم.


نوشته شده توسط مسلمان باش در [fulldate] و ساعت 02:17 ب.ظ