تبلیغات
تظاهرات پیروی ازمنجی بشر - سوال 4

سوال 4 |

سلام:

سوالی ذکر شد که چرا امیر مومنان علی (ع) که از قاتل خود خبر داشتند و میدانستند هویت و

شخصیت او چه کسی است و به چه نیتی وارد مسجد گردیده ایشان را هویدا نکرده و از نقشه ی

شوم ان ملعون مردم را مطلع نساخته اند و یا با ان مقابله نکردند و در برابر ضربت ایستادگی

نکردند؟


نوشته شده توسط مسلمان باش در [fulldate] و ساعت 05:40 ب.ظ